reisvoorwaarden

Artikel 1: Boeking


De reisovereenkomst komt tot stand door acceptatie van SAIKO van een telefonische of elektronische boeking door de deelnemer. Elektronische boekingen geschieden middels het gebruik van het online boekingsformulier op www.saiko.com of het versturen van een email naar SAIKO. Acceptatie door SAIKO geschiedt middels een factuur of telefonisch via het kantoor te Amsterdam, waarna tevens een factuur per email gestuurd wordt. Degene die (ook) een reis boekt voor andere deelnemers (de hoofdboeker) is hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings-)verplichtingen van de (mede-) deelnemers. Bij boekingen van een minderjarige deelnemer moet de inschrijving voorzien worden van een handtekening van een ouder of voogd.

top
dots

Artikel 2: Stichting Derdengelden SAIKO


SAIKO heeft maatregelen genomen om het geld dat een deelnemer betaalt voor een reis zeker te stellen. De betaling zal op rekening van de Stichting Derdengelden geparkeerd blijven tot na de retourdatum van de afgenomen reis. Mocht SAIKO wegens financieel onvermogen haar verplichtingen naar de deelnemer niet of niet verder kunnen nakomen, dan zal de betaalde reissom wordt terugbetaald door de Stichting Derdengelden SAIKO. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen, zal in ieder geval worden zorggedragen voor de terugreis.

top
dots

Artikel 3: Betaling


Na ontvangst van de factuur dient, binnen 10 dagen, de aanbetaling overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de artikel 2 beschreven Stichting Derdengelden SAIKO. ING rekening nummer ING (NL) 43 76 267 IBAN: NL38 INGB 0004376267 BIC: INGBNL2A ten name van Stichting Derdengelden SAIKO te Amsterdam. De aanbetaling bedraagt € 100,00, eventueel vermeerdert met de annuleringsverzekeringspremie. Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient het restant van de reissom voldaan te worden. Bij boekingen minder dan 9 weken voor vertrek dient de gehele reissom in een keer te worden voldaan. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, heeft SAIKO het recht de inschrijving op te zeggen, zonder dat dit betekent dat je gevrijwaard bent van de betalingsverplichting. Alle kosten die een eventuele incasso- en/of deurwaarders- procedure met zich meebrengt, zullen voor rekening van de reiziger komen.

top
dots

Artikel 4: Preferenties


SAIKO probeert zoveel mogelijk te voldoen aan wensen van deelnemers. Om aanspraak te kunnen maken op een wens die is geresulteerd in een afspraak tussen de deelnemer en SAIKO (en daarmee onderdeel vormt van de reisovereenkomst), moet deze afspraak zijn vermeld op de factuur en de later ontvangen reisbescheiden.

top
dots

Artikel 5: Reisbescheiden


Wanneer de deelnemer aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt deze uiterlijk 4 dagen voor vertrek de benodigde reispapieren, ‘vertek info’ genaamd, per email. De deelnemer dient SAIKO onverwijld op de hoogte dient te stellen indien deze de reisbescheiden niet uiterlijk vier dagen voor vertrek heeft ontvangen.

top
dots

Artikel 6: Wijzigingen door reiziger


Verzoeken tot wijzigingen door de deelnemer zijn mogelijk indien en voorzover deze twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan SAIKO en alleen mogelijk na overleg met SAIKO tegen betaling (voor zover toepasselijk) van de meerprijs. SAIKO is in beginsel niet zondermeer gehouden om wijzigingen te accepteren. Naast de (voor zover toepasselijke) meerprijs wordt per gewijzigde boeking de boekingskosten opnieuw in rekening gebracht ter dekking van de wijzigingskosten. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 7 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

top
dots

Artikel 7: Annulering door deelnemer en in de plaats stelling


SAIKO accepteert uitsluitend annuleringen per email. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum. Indien er geen respons is vanuit SAIKO, aan het einde van de opvolgende werkdag na de dag van het versturen van de annulering, dan dien je telefonisch contact op te nemen. Bij verhindering mag iemand anders de plaats innemen. Dit verzoek moet uiterlijk zeven dagen voor de dag van vertrek worden ingediend, waarbij degene die in de plaats komt alle verplichtingen overneemt en in de plaatsstellingskosten betaalt ter hoogte van de boekingskosten. Echter de oorspronkelijke (hoofd)boeker blijft verantwoordelijk voor de nakoming van (betalings-)verplichtingen van degene die daarvoor in de plaats wordt gesteld. In alle andere gevallen is aan SAIKO de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de administratiekosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Vanaf de 56e dag tot de 28e dag voor vertrek:
Vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor vertrek:
Vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek:
Op de dag van vertrek of later:
30% van de reissom
50% van de reissom
75% van de reissom
de volledige reissom

top
dots

Artikel 8: Annulering door SAIKO


Als SAIKO besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door SAIKO gerestitueerd. Deelnemers worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gebracht.

top
dots

Artikel 9: Aansprakelijkheid van SAIKO


Deelname aan een door SAIKO georganiseerde reis is geheel op eigen risico. SAIKO noch de met ons samenwerkende partners, kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden. SAIKO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
•situaties ontstaan door overmacht (stakingen, overheidsingrepen, weersomstandigheden etc.) ;
•schade veroorzaakt door vertragingen, waaronder korter verblijf op bestemming en het feit dat men mogelijk niet meer met het openbaar vervoer naar huis kan vanaf de plaats van aankomst;
•vermissing of beschadiging van bagage veroorzaakt door derden;
•(onjuistheid van informatie vermeld op) de websites van derden waarnaar wordt verwezen op de website van SAIKO.
•persoonlijke schade of schade aan derden tijdens de gehele reis.

top
dots

Artikel 10: Overlast


Een deelnemer, die hinder of overlast oplevert, zodanig, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door SAIKO van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

top
dots

Artikel 11: Klachten


Klachten dienen direct bij een vertegenwoordiger van SAIKO ter plekke gemeld te worden. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient men de klacht schriftelijk, inclusief een handtekening van een vertegenwoordiger van SAIKO ter plekke, vast te leggen, en binnen één maand na afloop van de reis bij SAIKO in te dienen. Klachten die op bestemming niet zijn vastgelegd en voorzien zijn van een handtekening, kunnen niet in behandeling worden genomen.

top
dots

Artikel 12: Vervoersprijzen


Bij stijging van de brandstofprijzen met meer dan 5% en/of wijzigingen in de wetgeving of CAO met financiele consequenties voor het busvervoer, zullen deze consequenties middels een bustoeslag door de vervoeder direct aan de deelnemer worden doorbelast. Uiteraard zal SAIKO deelnemers in dit geval direct informeren. SAIKO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en arrangementen te wijzigen als de situatie daar om vraagt.

top
dots

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de deelnemer


Een deelnemer, die gebruikt maakt van huurmaterialen of artikelen die zonder kosten ter gebruik worden aangeboden door SAIKO, dient deze artikelen bij ontvangst of indien er geen sprake is van een uitreik moment bij aanvang van gebruik, te controleren op schade. Mocht er sprake zijn van schade aan een artikel, dan dient dit direct gemeld te worden aan een vertegenwoordiger van SAIKO ter plekke. Deelnemer dient zorg te dragen voor het artikel dat hem/haar ter beschikking is gesteld, hij/zij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die aan het artikel is aangebracht ongeacht de oorzaak van de schade of de persoonlijke betrokkenheid bij de schade. De verantwoordelijkheid voor het artikel loopt tot de inname en goedkeuring van een vertegenwoordiger van SAIKO ter plekke.

top back